Základní principy naší výuky:

POMŮCKY

Speciální montessori pomůcky jsou těžištěm samostatné práce žáků zvláště v prvním a druhém trojročí. Ve vyšších ročnících je postupně nahrazuje abstraktnější práce a množství dalších výukových materiálů. Pomůcky umožňují hlubší pochopení jednotlivých témat, kombinují práci rukou a mozku a přispívají k samostatnosti dětí.

SVOBODA – ZODPOVĚDNOST

Děti si mohou svobodně volit činnosti, kterým se chtějí věnovat, zároveň jsou však vedeny k zodpovědnosti za vlastní učení. Témata si volí podle týdenních či měsíčních plánů. Snažíme se, aby všichni měli možnost postupovat vpřed či do hloubky dle vlastních zájmů, schopností a motivace.

PROPOJOVÁNÍ TÉMAT

Většinu školního učiva propojujeme do širších celků. Zařazujeme větší projekty, v nichž děti mohou využít znalosti z nejrůznějších oborů. Dění ve škole také reaguje na aktuální dění a možnosti, které nabízí bezprostřední i vzdálenější okolí školy.

POBYT VENKU

Kdykoli je to možné, děti tráví čas venku. Mimo školní budovu lze vyučovat nejen tělocvik a přírodopis, ale i mnohá další témata. Zkoušeli jste už někdy rýsovat na silničce za vesnicí nebo srovnávat velikosti planet na louce?

HODNOCENÍ

V naší škole se až na výjimky neznámkuje. Průvodci používají slovní hodnocení, popisují, kam se dítě posunulo, co se mu daří a v kterých oblastech naopak potřebuje přidat. Neporovnáváme děti mezi sebou, hodnotí se osobní pokrok každého žáka. Děti jsou také vedeny k tomu, aby vlastní práci dokázaly zhodnotit samy.

SAMOSTATNOST A TÝMOVÁ PRÁCE

Děti si často mohou samy zvolit, zda chtějí pracovat samostatně, nebo v týmu. Při práci ve skupinách se děti učí naslouchat, přiměřeně prosazovat vlastní názory a konstruktivně komunikovat. Třídy v naší škole jsou věkově smíšené, děti si mohou vzájemně pomáhat a inspirovat se.